➤ விழித்திரு... விலகி இரு...வீட்டில் இரு

#lightforindia | #indiafightscovid19 | #stayhome | #உயிர்காக்க_ஊரடங்கு

image